Resim

Kuruluş
Bölümümüz Ocak 2014 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 5 akademik, 3 idari personel görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler Güzel Sanatlar Resim Alanında lisans düzeyinde “Ressam” unvanına hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması ve GSF Resim ASD. Tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir (Toplam 240 AKTS karşılığı). Daha ayrıntılı bilgi için AÜ GSF Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi’ne müracaat edilmesi gerekir.

Bölüm Profili
Dört yıllık eğitim süresince modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerine, diğer ulusal ya da uluslararası üniversitelerin öğrencileri ile rekabet edebilecekleri donanımı kazandırmayı benimsemiştir Resim Bölümü öğrencilerine resim sanatı eğitiminin tüm teorik ve pratik yönlerini öğretmeyi amaçlayan bu program, aynı zamanda, onlara bilimsel düşünme yeteneği kazandırmayı ve ayrıca, öğrencilerin sosyal, katılımcı, üretken olmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kişisel atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürebilir ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılabilir, farklı sektörlerde tasarım yapabilir, müze ve galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilir, eğitim formasyonu alarak resmi ve özel eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak görev yapabilir, özel atölyelerde sanat eğitmenliği yapabilir ya da Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye’deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanan AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Mezuniyet Koşulları
AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Resim ASD. temelde Resim anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dalında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

PROGRAM MÜFREDATI

I. YARIYIL

RES101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Desen ve kompozisyon atölyelerinden oluşmaktadır. Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri anlamayı amaçlamaktadır. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık, sıra, düzen, denge(simetri), bütünlük, Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Perspektif (aksonometrik ve artistik perspektif) Model ve Rönesans ustalarından ışık-gölge özellikli kopya Kompozisyona giriş: Bakmak-görmek-algılamak Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi Görsel algılamada Gestalt ilkeleri tanımı ve kompozisyonlara uygulanması şeklinde işlenir.
RES103 DESEN I
Canlı modelden, doğadan ve nesnelerden çeşitli malzemeler ile araştırma çalışmalarını hedefler, örnek desen incelemeleri ile çalışmaları geliştirir.
RES105 GENEL SANAT TARİHİ I
Sanat Tarihi ile ilgili kavramları, sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi sahibi olabilme, 2. Sanat Tarihinin belli başlı dönemlerini bilme, sanat ve eseri ile ilgili bilgi sahibi olabilme, sanatın dönemleri kısmen sosyal ve kültürel yapısını kavrayabilme, sanatçıların belli başlı eserlerini bilme ve değerlendirebilme, sanata etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme, sanat tarihinin dönemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve karşılaştırmalar yapabilme, farklı kültür ve uygarlıkları tanıyabilme, aralarında kıyaslar yapabilme, günümüz dünya sanatı hakkında bilgi sahibi olabilme, sanat tarihiyle ilgili kaynak oluşturabilmeyi amaçlar.
RES107 SANAT PERSPEKTİFİ I
Bu dersin hedefi, öğrencilerin resim ve tasarım için derinlik illüzyonu yaratma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.
RES109 KÜLTÜR TARİHİ I
Bu dersin hedefi kültürel tarih ve sanatın gelişimini anlatmak ve çözümlemektir. Ayrıca öğrencilerin medeniyet kavramı ve kuramı üzerinde fikir sahibi olmanın yanı sıra kültür tarihi açısından bir şerit çıkarabilmelerini sağlamayı da amaçlamaktadır.
TDİ101 TÜRK DİLİ
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
YDİ101 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.

AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersini okumanın gerekliliği, devrim kavramı ve Atatürk Türk devrimi öncesi gelişmeler. Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, fikir hareketleri. Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

ENF101 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I
Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın çalışma sistemi, bilgisayar donanımları, DOS işletim sistemi, bilgisayar virüsleri, Windows işletim sistemi ve donatılar, kelime işlem (Word), veri işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), internet ve kullanımı.

II. YARIYIL

RES102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I
Desen ve kompozisyon atölyelerinden oluşmaktadır. Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri anlamayı amaçlamaktadır. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık, sıra, düzen, denge(simetri), bütünlük, Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Perspektif (aksonometrik ve artistik perspektif) Model ve Rönesans ustalarından ışık-gölge özellikli kopya Kompozisyona giriş: Bakmak-görmek-algılamak Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi Görsel algılamada Gestalt ilkeleri tanımı ve kompozisyonlara uygulanması şeklinde işlenir.
RES104 DESEN II
Canlı modelden, doğadan ve nesnelerden çeşitli malzemeler ile araştırma çalışmalarını hedefler, örnek desen incelemeleri ile çalışmaları geliştirir.
RES106 GENEL SANAT TARİHİ II
Sanat Tarihi ile ilgili kavramları, sanat tarihine kaynaklık eden bilim alanları hakkında bilgi sahibi olabilme, 2. Sanat Tarihinin belli başlı dönemlerini bilme, sanat ve eseri ile ilgili bilgi sahibi olabilme, sanatın dönemleri kısmen sosyal ve kültürel yapısını kavrayabilme, sanatçıların belli başlı eserlerini bilme ve değerlendirebilme, sanata etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme, sanat tarihinin dönemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve karşılaştırmalar yapabilme, farklı kültür ve uygarlıkları tanıyabilme, aralarında kıyaslar yapabilme, günümüz dünya sanatı hakkında bilgi sahibi olabilme, sanat tarihiyle ilgili kaynak oluşturabilmeyi amaçlar.
RES108 SANAT PERSPEKTİFİ II
Dersin amacı bir oyun metninin öz ve biçim açısından ne gibi özellikleri olduğunu, yazar ve dönemi açısından da değerlendirerek bir tiyatro sanatçısı olarak oyun metnine analitik açıdan nasıl yaklaşılabileceğini öğretmektir. Ders herhangi bir oyunun sanatsal niteliğini tartışabilecek bir düzeye getirmeyi hedefler. Bu ders kapsamında incelenen oyun metinleri Roma ve Orta Çağ döneminde yazılmış metinlerdir.
RES110 KÜLTÜR TARİHİ II
Bu dersin hedefi, öğrencilerin resim ve tasarım için derinlik illüzyonu yaratma becerilerini kazanmalarını sağlamaktır
TDİ102 TÜRK DİLİ
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

YDİ102 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.

AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersini okumanın gerekliliği, devrim kavramı ve Atatürk Türk devrimi öncesi gelişmeler. Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve MeşruRESet denemeleri, fikir hareketleri. Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ II
Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın çalışma sistemi, bilgisayar donanımları, DOS işletim sistemi, bilgisayar virüsleri, Windows işletim sistemi ve donatılar, kelime işlem (Word), veri işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), internet ve kullanımı.

III. YARIYIL

RES201 RESİM I
Bu ders renk etkileşimleri, kompozisyon ve resimsel düzenlemeler üzerinde durularak öğrencilerin resim becerilerini geliştirmelerine yardım etmek için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrencilere resim tarihinden kaynaklar kullanarak ve gözlem yaparak resimsel uzamdaki renk etkilerini görmeleri ve iletmeleri, resimlere eleştirel bakma becerilerini geliştirmeleri öğretilir
RES203 DESEN III
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar.
RES205 GENEL SANAT TARİHİ III
Türk sanat tarihini kavrayabilme ve araştırabilme. Öğrenciler, Türk plastik sanatlarının kökenini ve Türk plastik sanatlar tarihini inceler ve değerlendirirler.
RES207 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ I
Bu derste amaç; sanatı ayrıntısıyla inceleyip, çözümlemek, sanat olgusunu değerlendirmek, eleştirel yargılarda bulunmak, sanat yapıtını ontolojik yönden araştırabilmek, estetik konusunda edinilen bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilmektir.
RES209 ÖZGÜN BASKIRESİM I ( SEÇMELİ)
Bu dersin öncelikli amacı, özgün baskıresim sürecinin yaratıcı tasarımlar için araştıtlmasını sağlamaktır. Öğrenciler farklı özgün baskıresim tekniklerini inceleyecek ve sanatsal baskıya özgü özelliklerin farkında olacaklardır. Bu ders öğrencilere çeşitli baskı resim tekniklerini giriş düzeyinde göstermek için planlanmıştır. Özgün Baskıresime uygun tasarımlar oluşturmak için resimsel ve fotografik yaklaşımlar teşvik edilecektir. Temel araç-gereç ve yöntemlerden sonra öğrenciler çağdaş teknikleri birlikte kullanmaya yöneltileceklerdir..
RES211 YAPIT ÇÖZÜMLEME I ( SEÇMELİ)
Sanat eserlerine yönelik çözümleyici ve irdeleyici bir bakışı temellendirecek olan estetik/plastik değerlerin yanı sıra sosyal kültürel etkenlerin de söz konusu edildiği bu derste, son yüzyılda ortaya çıkan yapıt çözümleme önerileri ele alınacak; bu kapsamda Erken Rönesans’tan XX. Yüzyıla gelen süreçte, dönemin sanatını temsilde öne çıkan yapıtların değerlendirilmesi amaçlanacaktır.

IV. YARIYIL

RES202 RESİM II
Bu ders renk etkileşimleri, kompozisyon ve resimsel düzenlemeler üzerinde durularak öğrencilerin resim becerilerini geliştirmelerineyardım etmek için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrencilere resim tarihinden kaynaklar kullanarak ve gözlem yaparak resimsel uzamdaki renk etkilerini görmeleri ve iletmeleri, resimlere eleştirel bakma becerilerini geliştirmeleri öğretilir
RES204 DESEN IV
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar
RES206 GENEL SANAT TARİHİ IV
Batı geleneğinde Çağdaş Türk Resminin 20. Yüzyılın ilk yarısından günümüze tarihsel değişim sürecini inceleme.
RES208 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ II
Yazma eyleminin temelini oluşturan içerik ve biçime ait bilgilerin teorik olarak anlatılması ve uygulamalarla beslenmesiyle oyun yazarlığı alanındaki temel öğelerin verilmesi, uygulamalarla yaratıcı süreçle teknik bilgilerin harmanlanması ve öğrencinin yazma eyleminde daha da derinleşmesi amaçlanır
RES210 ÖZGÜN BASKIRESİM II ( SEÇMELİ)
Bu dersin öncelikli amacı, özgün baskıresim sürecinin yaratıcı tasarımlar için araştırılmasını sağlamaktır. Öğrenciler farklı özgün baskıresim tekniklerini inceleyecek ve sanatsal baskıya özgü özelliklerin farkında olacaklardır. Bu ders öğrencilere çeşitli baskı resim tekniklerini giriş düzeyinde göstermek için planlanmıştır. Özgün Baskıresime uygun tasarımlar oluşturmak için resimsel ve fotografik yaklaşımlar teşvik edilecektir. Temel araç-gereç ve yöntemlerden sonra öğrenciler çağdaş teknikleri birlikte kullanmaya yöneltileceklerdir.
RES212 YAPIT ÇÖZÜMLEME II ( SEÇMELİ)
Sanat eserlerine yönelik çözümleyici ve irdeleyici bir bakışı temellendirecek olan estetik/plastik değerlerin yanı sıra sosyal kültürel etkenlerin de söz konusu edildiği bu derste, son yüzyılda ortaya çıkan yapıt çözümleme önerileri ele alınacak; bu kapsamda Erken Rönesans’tan XX. Yüzyıla gelen süreçte, dönemin sanatını temsilde öne çıkan yapıtların değerlendirilmesi amaçlanacaktır.

V. YARIYIL

RES301 RESİM III
Bu ders, öğrencilerin bireysel yaratıcıklarına paralel olarak akrilik ve yağlıboya tekniklerinde malzemeyi kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlamak için düzenlenmiştir. Bu derste, renk, kompozisyon, tasarım ve teknik meseleler üzerinde durulacak; öğrenciler, çeşitli teknik ve malzemeler kullanarak farklı resim yaklaşımları geliştireceklerdir..
RES303 DESEN V
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar.
RES305 GENEL SANAT TARİHİ V
Bu ders çağdaş sanat yaklaşımını sorgulamaya ve geliştirmeye yönelik bir bağlam oluşturur. Çağdaş Plastik Sanatlar I çağdaş sanat tarzları ve hedefleri ile birlikte Modern Sanat’ın gelişim süreci içinde önemli sanat hareketleri, sanatçılar ve önemli kişileri öğretmek için planlanmıştır. Öğrenciler modernin anlamı ve toplumda çağdaş sanatın anlamını çözümlerken toplumsal değişim ve sanat arasındaki ilişkileri öğrenecek, farklı yeni araçları, yaklaşımları ve sanat kuramlarına aşina olacaklardır.
RES307 HEYKEL TASARIM I ( SEÇMELİ)
Heykel tasarımı yapabilecek ve uygulayabilecek düzeyde teknik, estetik donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.
RES3O9 MİNYATÜR ( SEÇMELİ)
Türk minyatür sanatının kaynakları olan Uygur resim sanatından başlayarak Anadolu Selçuklu Dönemi minyatür sanatı ve Osmanlı Dönemi minyatür sanatının tanıtılmasını ve teorik bilgiyle beraber yapılacak uygulamalarla minyatür sanatına uygun eserler ortaya çıkartılmasını sağlamayı amaçlar..

VI. YARIYIL
RES302 RESİM IV
Bu ders, öğrencilerin bireysel yaratıcıklarına paralel olarak akrilik ve yağlıboya tekniklerinde malzemeyi kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlamak için düzenlenmiştir. Bu derste, renk, kompozisyon, tasarım ve teknik meseleler üzerinde durulacak; öğrenciler, çeşitli teknik ve malzemeler kullanarak farklı resim yaklaşımları geliştireceklerdir.
RES304 DESEN VI
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar.
RES306 GENEL SANAT TARİHİ VI
Tasarımın tarihsel gelişiminin tasarım uygulamalarındaki yeri ve önemi anlatılır.
RES308 HEYKEL TASARIM II ( SEÇMELİ)
Heykel tasarımı yapabilecek ve uygulayabilecek düzeyde teknik, estetik donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.
RES310 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ ( SEÇMELİ)
Başlangıcından günümüze Türk Sanat eserlerinde uygulanan motif, desen tasarımı, renk, estetik ve teknik yapılarının teorik olarak araştırılması ve tarihi özelliklerine bağlı kalarak atölye ortamında uygulamalı olarak çalışılmasını amaçlar.

VII. YARIYIL

RES401 RESİM V
Bu ders, çeşitli ortam ve resim yüzeyleri keşfetmeyi sağlamak için düzenlenmiştir. Muhtelif konular işlenerek öğrencilerin kendi üslup ve tekniklerini geliştirmeleri üzerinde durulacaktır.
RES403 DESEN VII
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar.
RES405 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEME I
Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.
RES407 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Resim sanatı ve ilişkili disiplinler alanlarında yapılacak saha ve kaynak araştırma çalışmalarda, çalışmanın planlanması, hazırlıkları, derleme yöntemleri ile inceleme kuram ve yöntemleri (Metin merkezli, Bağlam/icra merkezli kuram ve yöntemler).
RES409 SANAT PSİKOLOJİSİ ( SEÇMELİ)
Bu ders plastik sanatlara psikolojik açıdan genel bir bakışı içerir. Öğrencinin, deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkisinin de dahil olduğu bu içeriği farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele aldığını anlamasını sağlar.
RES411 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASI I ( SEÇMELİ)
Seramik Üretimin başlangıç aşamasından son aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm teknolojik işlemlerin (çamur hazırlama, şekillendirme, kurutma, pişirme ve dekorlama) detayları ile öğrenci tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.
RES413 ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR I ( SEÇMELİ)
Öğrenciler, engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirme sürecini çok boyutlu biçimde ele alabilecek seviyeye gelirler.

VIII. YARIYIL

RES402 RESİM VI
Bu ders, farklı resim araç ve yüzeyleri araştırma imkanı verecek ileri düzey bir ders oluşturmak için tasarlanmıştır. Çeşitli konular ele alınacak. Öğrencilerin kişisel tarz ve teknikleri geliştirmeleri üzerine yoğunlaşılacaktır.
RES404 DESEN VIII
Bu ders öğrencilerin çeşitli desen uygulamalarıyla ilgili kuramsal ve teknik bilgilerini arttırmak için düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrenciler basit çalışma yöntemlerinden, kişisel duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir sezgiyle nesne ve mekana aktarabilecekleri karmaşık resimsel düzenlemelere dek çeşitlenen bir dizi problemi araştırma olanağı bulurlar.
RES406 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEME II
Sanat eserini çözümleme yöntemlerinin ve ilkelerinin, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak seçilen örnek sanat eserleri ile karşılaştırmalı olarak derinlemesine incelenmesini kapsar.
RES408 BİTİRME ÇALIŞMASI
“Bitirme Ödevi / Graduation Thesis”; son sınıf öğrencisinin ilgili bölümde görevlendirilecek bir öğretim elemanı danışmanlığında kendi kişisel çabaları ile yürüteceği Resim Sanatı ve ilişkili disiplinler alanında seçilmiş bir konuda; a) Araştırmaya yönelik bir proje çalışması, b) Deneysel veya teorik dar kapsamlı bir araştırma, c) Literatür çalışması şeklinde hazırlanan bilimsel bir araştırmanın tez şeklinde yazılı olarak sunumudur.
RES410 SANAT SOSYOLOJİSİ ( SEÇMELİ)
Bu dersin amacı; öğrencilerin sanatı sosyolojik boyutlarıyla kavrama yetilerini geliştirmek, günümüz sanatı ile günümüz sosyolojisi arasındaki bağları kavramalarını ve sanatsal yaratıcılıktan sanatın tarih boyunca gelişimini, dinamiklerini, belli başlı niteliklerini bir bütünlük içinde düşünebilmelerini sağlamaktır.
RES412 SERAMİK TEKONOLOJİSİ VE UYGULAMASI II ( SEÇMELİ)
Seramik Üretimin başlangıç aşamasından son aşamasına kadar gerçekleştirilen tüm teknolojik işlemlerin (çamur hazırlama, şeendirme, kurutma, pişirme ve dekorlama) detayları ile öğrenci tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.
RES414 ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR II (SEÇMELİ)
Öğrenciler, engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirme sürecini çok boyutlu biçimde ele alabilecek seviyeye gelirler.