Genel Bilgiler

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, 23 Mart 2012 tarih 28242 sayı ve 2012/2880 Karar sayısıyla Resmi Gazete yayınlanan 27.02.2012 Tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur. 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, öncelikle ve ağırlıklı olarak Türk Müziği başta olmak üzere müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 2013 yılında Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü açılmıştır. Bölüm, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aktif hale getirilmiştir.

Fakültemiz bünyesinde, Resim Bölümü, Ocak 2014 tarihi itibarıyla kurulmuştur. Bölümün 2016-2017 eğitim-öğretim yılında aktif hale getirilmiştir.

Fakültemiz bünyesinde, Sahne Sanatları Bölümü (Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımı Ana Sanat Dalları) , Ocak 2014 tarihi itibarıyla kurulmuştur. Bölümün, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında aktif hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Söz konusu bölümlerin açılmasıyla, sanat alanında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, ülkemizin bilimsel ve sanatsal alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanması, üniversiteye kaynak yaratılması, ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmetlerin üretilmesi hedeflenmiştir.

Amacımız, Sanat alanında lisans ve lisansüstü seviyelerde üst düzeyde bir fakülte olmak; çağın zorunlu kıldığı eğitim teknolojilerini eğitim öğretim sürecinde kullanarak, bilim, kültür ve sanat faaliyetleriyle sanat alanlarındaki gelişmelere katkı sağlamaktır.

Uygulanacak olan eğitim ve öğretim programlarıyla, geçmişten bugüne kadar süregelen sanat birikiminin devamlılığı sağlanacağı gibi gelecek dönemlerde evrensel sanat anlayışına hizmet edecek her biri kendi alanında yetkin eğitimci ve sanatçıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Geçmişten bugüne sanat alanındaki gelişim süreci incelendiği zaman, her sanat icrasının icra edildiği toplumun kültürel kodlarını taşıdığı ve ancak sanat yoluyla elde edilecek bu imkânın toplumların varlıklarına ilişkin birer emare olarak kaldığı gözlemlenmektedir.  Açılan ve Açılması planlanan bölümlerde yapılacak çalışmalarla Türk Dünyası’na ait bu emarelerden hareketle Türk kültür ve sanat evrenine ait icraların araştırılması, incelenmesi, arşivlenmesi ve yeniden icraları sağlanabilecektir. Böylece, Fakültemize bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bilim dallarında eğitim ve öğretim esnasında edinilecek olan donanımını, icra aşamasında, öncelikle Türk Kültürü temelinde şekillendirecek özgün olduğu kadar öz sanatçılar yetiştirme imkân ve ortamı doğacaktır.

Söz konusu sanatçı adaylarının, gerek eğitim aldıkları dönemde gerekse mezuniyet sonrası ulusal ve uluslararası düzeyde edinecekleri başarılar aynı zamanda bölgenin kültürel algısına da etkide bulunacaktır.

Köklü bir sanat geçmişine sahip olan toplumların geçmişten günümüze taşıdıkları bu birikimleri yan yana getirmesi ve alanlarında ortak projeler geliştirmeleri ise zaruri bir husus olarak ortada durmaktadır. Bu bağlamda, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan bir kapı olan Ardahan’ın güzide üniversitesi öncülüğünde kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliği çerçevesinde yürütmeyi planladığı bilimsel ve sanatsal etkinlikler yoluyla, yöremizin, bölgemizin ve ülkemizin sanat potansiyelinin söz konusu coğrafyaya ve bu sayede tüm dünyaya tanıtılması ve taşınmasını da hedeflemektedir.

Yapılacak çalışmalarla, Ülkemiz, Kafkasya ve Orta Asya’daki ortak ifade aracı olan sanat araçları ve sanat geleneklerinin devam edegelen ortak özellikleri ile birlikte şekil ve muhteva yönündeki değişimlerinin de bilimsel süreçte değerlendirilmesi imkân dâhilinde olacaktır. Çeşitli programlar çerçevesinde karşılıklı olarak yapılacak sanat aktiviteleri ve bilimsel etkinlikler yoluyla, söz konusu coğrafyanın kültürel dokusuna ait ortak özellikler tüm dünyaya tanıtılmış olacağı gibi, birlik-beraberlik ile toplumsal barış ve sevginin tesisinde de önemli katkılar sağlanacaktır.